ĐIỀU KHOẢN

Người đăng: DỰ BÁO THỜI TIẾT

1. Lời mở đầu

Dự báo thời tiết là một trang web báo cáo thời tiết. Trang web này cung cấp dự báo thời tiết và các dịch vụ tương quan. Truy cập Dự báo thời tiết hiện miễn phí với tất cả người dùng. Dự báo thời tiết được lấy dữ liệu từ Openweather và xây dựng nên trang web.

2. Bản quyền

Trang web chứa tài liệu có bản quyền, thương hiệu và thông tin độc quyền khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh và đồ họa. Dự báo thời tiết sở hữu tài liệu có trong trang web và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ cũng như các quyền sở hữu khác theo đó. Mọi quyền, do đó được bảo lưu rõ ràng. Vì vậy, ngoại trừ trường hợp tạo bản sao lưu một phần nội dung của trang web chỉ để sử dụng cá nhân mà không xóa dấu hiệu ban đầu thì người dùng bị cấm bán, sao chép, sửa đổi, tái tạo, tái xuất bản, tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ dạng thức nào có thể là tất cả hoặc một phần tài liệu của Dự báo thời tiết khi không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của Dự báo thời tiết

3.Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

A. Người dùng đồng ý rõ rằng việc sử dụng Dự báo thời tiết là chủ ý riêng của họ và do đó họ sẽ tự chịu rủi ro về việc sử dụng trang web. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ hình thức đảm bảo nào về kết quả có được từ việc sử dụng trang web, thông tin được cung cấp dưới đây, đặc biệt là về tính chính xác hoặc độ tin cậy cũng như mọi dịch vụ được cung cấp trong đó.

B. Thông tin và dịch vụ của Dự báo thời tiết được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” mà không đảm bảo theo bất kỳ hình thức nào dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi đảm bảo về quyền sở hữu, thông tin, dịch hoặc sản phẩm được cung cấp qua và mọi bảo đảm ngụ ý về khả năng bán, tính phù hợp với mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.

C.Thông tin có trong Dự báo thời tiết sẽ không được hiểu là lời khuyên hoặc khuyến khích thực hiện hoặc không phải là hành động cụ thể đối với người dùng. Dự báo thời tiết không chịu trách nhiệm pháp lý về cách hiểu thông tin có trong trang web này mà người dùng đưa ra hoặc về hành động mà họ quyết định thực hiện theo thông tin có được thông qua trang web này.

D. Dự báo thời tiết không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại hoặc tổn thất do bất kỳ sự gián đoạn, lỗi, sự thiếu chính xác, sửa chữa, xóa dịch vụ gây ra. Ngoài ra, Dự báo thời tiết không thể chịu trách nhiệm pháp lý về mọi lỗi thực hiện hay không thực hiện, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, lỗi tuyến truyền thông và vi rút máy tính lan truyền trên dịch vụ sau khi người dùng truy cập Dự báo thời tiết hoặc trang web khác được liên kết với các trang của Dự báo thời tiết.

4. Thiết bị

Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lắp đặt và duy trì mọi thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng trang web này (ví dụ: đường dây điện thoại, phần cứng máy tính).

5. Liên kết tới các trang web khác

Dự báo thời tiết kết hợp các liên kết tới trang web khác. Dự báo thời tiết không thực hiện và không có vai trò thực hiện bất kỳ hình thức kiểm soát nào đối với khả năng cung cấp, nội dung, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi vi phạm luật bản quyền có thể xảy ra, chất lượng và số lượng thông tin cũng như dịch vụ được cung cấp bởi các trang web khác đó. Người dùng phải giải quyết với những trang web khác này về mọi vấn đề có thể phát sinh trong khi truy cập hoặc sử dụng các trang web đó. Dự báo thời tiết không xác nhận theo bất kỳ cách nào hay chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web khác đó.

6. Quảng cáo

Dự báo thời tiết đăng tài liệu quảng cáo và thường chứa các liên kết đến trang chủ của nhà quảng cáo. Dự báo thời tiết không thực hiện và không có vai trò thực hiện bất kỳ hình thức kiểm soát nào đối với nội dung của các quảng cáo, biểu ngữ hoặc quảng cáo bật lên đó, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc hành vi vi phạm luật bản quyền có thể xảy ra. Người dùng phải giải quyết trực tiếp với nhà quảng cáo về mọi vấn đề có thể phát sinh trong khi truy cập hoặc sử dụng các trang web của họ. Dự báo thời tiết không xác nhận theo bất kỳ cách nào hay chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo đăng trên trang web hoặc về nội dung trên trang web của nhà quảng cáo. Ngoài ra, Dự báo thời tiết không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi khả năng liên lạc của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào – nhà cung cấp dịch vụ được quảng cáo thông qua hoặc được liên kết với Dự báo thời tiết hay về bất kỳ thương vụ nào có thể phát sinh từ việc liên lạc này.

7. Nội dung của bên thứ ba

Dự báo thời tiết có thể đăng thông tin, dữ liệu, văn bản, đồ họa do người dùng gửi đến. Tài liệu này, cho dù được đăng công khai hay gửi riêng tư đều giữ nguyên trách nhiệm hoàn toàn của người sở hữu. Dự báo thời tiết không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi lỗi và/hoặc thiếu sót có trong tài liệu này hoặc về mọi thiệt hại mà người dùng có thể phải chịu do việc sử dụng tài liệu này.

8. Điều khoản thay đổi

Dự báo thời tiết có quyền thay đổi hoặc sửa đổi điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web, một phần hoặc toàn bộ bất kỳ lúc nào và có hoặc không có thông báo trước. Về phía người dùng, việc sử dụng trang web sau khi thay đổi hoặc sửa đổi điều khoản sử dụng này sẽ được coi là tiếp tục chấp nhận những thay đổi đó. 

9. Điều khoản khác

Những điều khoản sử dụng này tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về việc sử dụng Dự báo thời tiết và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó về chủ đề này. Không có sự khước từ nào của một trong hai bên về bất kỳ vi phạm hay mặc nhiên nào dưới đây sẽ bị coi là khước từ bất kỳ vi phạm hoặc mặc nhiên nào tiền lệ hoặc sau này. Các tiêu đề mục được chèn vào chỉ để thuận tiện chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích các Điều khoản sử dụng này.

Bài viết cùng chủ đề